torsdag 15. september 2011

Svar frå fylkeskommunen på riving

Askvoll - gbnr.11/53 Stongfjorden - riving av bustadhus
SEFRAK objektkode 105/11
Vi viser til brev av 31. august 2011, der Askyoll kommune ber om uttale til nemnde sak.
Den omsøkte bygningen er registrert i SEFRAK- og er etter registreringane oppført tidleg på
1900 talet. I forslag til plan for yern av kulturminne for Askvoll kommune, er bygningen plassert i
verneklasse B.
Kulturminnelova legg yekt på at kulturminne og kulturmilio med deira eigenart og variasjon skal
vernast både som ein del av kukurarven, vår identitet og som ledd i ein heilskapleg miljø- og
ressursforvalming. Det er eit nasjonalt ansvar å ta vare på desse ressursane som vitneskapleg
kilemateriale og som varig grunnlag for nolevande og framtidige generasjonar sine opplevingar,
sjolvforståing, triysel og virke.
Bygningen slik den står i dag, må yurderast dl å vere eit kulturminne av meir lokal verdi. Med
bakgrunn i det som er nemnt ovanfor, vil Kulturavdelinga tilrå at Askvoll kommune gjer ei
sjølvstendig kulturminnefagleg vurdering av dei tiltaka det her vert søkt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar